Funkcjonowanie przedszkola w czasie epidemii

Zarządzenie nr 2/20/21

Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Gminnego Przedszkola Bereściańskie Smyki w Bereście w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola Bereściańskie Smyki w Bereście zwanego dalej „przedszkolem”,  w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.

Zadania administracyjne przedszkola

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spberest@op.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 18 471 17 93 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole/przedszkolu.
 2. Rodzice i interesanci kontaktują się z dyrektorem zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres spberest@op.pl lub telefonicznie pod numerem    18 471 17 93, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia telefonicznie terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 8:00 do 9:00

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W przedszkolu mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren przedszkola poza dziećmi i pracownikami przedszkola mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie dzieci oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły lub z wychowawcą grupy, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem; dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m; opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. W strefie żółtej i czerwonej każdemu wchodzącemu do placówki będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym, który dezynfekowany będzie po użyciu w danej grupie.
 4. Przy wejściu do budynku przedszkola znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Przy wejściu do przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola www.szkolaberest.edu.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące przedszkola oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie epidemii.
 6. Organizacja pracy w przedszkolu będzie dotyczyła różnych godzin rozpoczynania zajęć w poszczególnych grupach: o godz. 7:00, o godz. 7:30 oraz o godz. 8:00 w salach przeznaczonych dla poszczególnych grup.
 7. Do budynku przedszkola dzieci będą wchodzić pojedynczo lub rodzeństwo.
 8. W czasie zajęć w grupach do dwóch razy, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 9. Przed spożywaniem posiłków, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a dzieci obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 10. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 11. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali będą dezynfekowane. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
 14. Po zakończeniu zajęć w przedszkolu, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi.
 15. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.
 16. Dziecko nie powinien zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Dzieci korzystają z szatni pojedynczo/z rodzeństwem w różnym czasie.
 18. Dziecko, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w oddzielnej Sali, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 19. Wychowawcy grup sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów, którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania dziecka lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w przedszkolu.
 20. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4.

Strefa rodzica

 1. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 3. Na teren przedszkola może wejść tylko jeden opiekun dziecka w danej grupie.

§ 5.

Strefa dziecka

 1. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci należą do strefy dziecka i są to sale lekcyjne.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy dziecka poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Nauczyciele w strefie dziecka nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej dzieci zobowiązane są dokładnie umyć ręce.
 5. Dzieci stosują ogóle zasady higieny: często myją ręce, ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, ust i nosa.
 6. Wyposażenie sal zajęć dostosowane jest do wytycznych a dzieci maja przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Dzieci w czasie zajęć przebywają w wyznaczonych dla danej grupy pomieszczeniach.
 8. Nauczyciele ustalają z dziećmi szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania dzieci wg wytycznych dla przedszkoli w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez dzieci bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są napisem KUCHNIA.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie dziecka i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Posiłki wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, dzieci przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć.
 5. Przed posiłkiem dzieci myją ręce.
 6. W miejscu spożywania posiłku dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 7. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie  gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.