KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście, Berest 14, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 734-28-18-434, Regon 492041450, telefon: 184711793, e-mail spberest@op.pl, zwana dalej Szkołą/Przedszkolem;
 2. powołano inspektora danych osobowych z którym w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pod adres poczty elektronicznej iod@umkrynica.pl;
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:
  1. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  2. pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),
  3. bezpośrednio od Pani/Pana;
 4. Pani/Pana dane osobowe w Szkole/Przedszkolu mogą być przetwarzane w celu:
  1. rekrutacji do Szkoły na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  2. dokumentowania przebiegu procesu edukacji w Szkole na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  3. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  4. przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  5. kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  6. obsługi zdarzeń losowych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  7. rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16. Poz.93 z późn. Zmianami,
  8. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
  9. organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  10. realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań Szkoły/Przedszkola oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:
  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:
  1. rekrutacji do Szkoły/Przedszkola – 1 rok od momentu zakończenia procesu rekrutacji,
  2. dokumentowania przebiegu procesu edukacji w Szkole/Przedszkolu – 10 lat,
  3. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji,
  4. przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej – 20 lat,
  5. przedszkolnego – 10 lat,
  6. obsługi zdarzeń losowych – 10 lat,
  7. dokumenty związane z procesem rekrutacji pracowników – 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,
  8. dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),
  9. dokumentacja egzaminacyjna – do końca roku, w którym odbył się egzamin,
  10. dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,
  11. dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:
  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
  2. ograniczenia przetwarzania danych,
  3. usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody);
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane;
 11. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.