Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście


Wstęp deklaracji: obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spberest.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ W BEREŚCIE

33-380 Krynica-Zdrój, Berest 14

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa Centrum jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (np. skany).

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej Centrum.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony Centrum posiadaja następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia czytelności czcionki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Radziak 
e-mail: spberest@edukrynica.pl 
Telefon: 184711793

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W skład Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście wchodzą dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Bereście oraz Gminne Przedszkole Bereściańskie Smyki w Bereście. Budynek Szkoły Podstawowej znajduje się pod numerem 14, a budynek Gminnego Przedszkola znajduje się pod numerem 26. 

Do budynku Szkoły prowadzi kładka przez rzekę, na którą należy się dostać pokonując 6 schodów oraz ciąg komunikacyjny z dwoma wejściami. Przy głównym wejściu jest niewielki schodek. Przechodząc przez drzwi główne należy pokonać 3 schody do szatni oraz 12 schodów na parter. Aby wejść bocznym wejściem należy pokonać 14 schodów. 

Do budynku Przedszkola prowadzi ciąg komunikacyjny z dwoma wejściami. Wejście boczne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem są 2 schody, a następnie 5 schodów prowadzących na parter.

Szkoła i Przedszkole są ogólnodostępne w godzinach pracy placówek. Aby dostać się do Szkoły należy zadzwonić na nr telefonu Szkoły na parkingu przed kładką lub zadzwonić dzwonkiem usytułowanym na wysokości około 135 cm (po prawej stronie drzwi głównych). Wejście boczne nie posiada dzwonka.

Aby dostać się do Przedszkola należy zadzwonić dzwonkiem (po prawej stronie drzwi głównych na wysokości około 150 cm lun po prawej stronie drzwi bocznych na wysokości około 135 cm). 

Budynek Szkoły posiada cztery poziomy (-1, 0, 1, 2). Budynek Przedszkola posiada trzy poziomy (-1, 0, 1). 

W obu budynkach nie ma windy – brak możliwości dostania się na inne kondygnacje. Łazienki w tych budynkach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

W Budynku Szkoły i Przedszkola nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.