Funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii

Zarządzenie nr 1/20/21
Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Bereście w czasie epidemii.


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bereście zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”.


§ 2.
Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spberest@op.pl, kontaktować się telefonicznie pod numer 18 471 17 93 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Rodzice i interesanci kontaktują się z dyrektorem zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres spberest@op.pl lub telefonicznie pod numerem 18 471 17 93, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia telefonicznie terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 8:00 do 9:00

§ 3.

 1. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
 2. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 3. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły lub z wychowawcą, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem; dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. W strefie żółtej i czerwonej każdemu wchodzącemu do placówki będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym, który dezynfekowany będzie po użyciu w danej grupie.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolaberest.edu.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 7. Organizacja pracy w szkole będzie dotyczyła różnych godzin rozpoczynania zajęć w poszczególnych klasach: klasa 2, 6, 7 i 8 rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00, natomiast klasa 1, 3, 4 i 5 rozpoczynają zajęcia o godz. 8:50 w salach lekcyjnych, przeznaczonych dla poszczególnych klas.
 8. Do budynku szkoły uczniowie będą wchodzić pojedynczo lub rodzeństwo. Należy przyjść nie wcześniej niż o godz. 7:40 (klasy 8, 7, 6, 2) oraz o godz. 8:30 (klasy 5, 4, 3, 1).
 9. W czasie zajęć szkolnych, co 4 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 10. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 11. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 12. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali będą dezynfekowane. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi.
 17. Uczniowie będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw ustalonych w harmonogramie.
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Uczniowie korzystają z szatni pojedynczo/z rodzeństwem w różnych godzinach, a szafki przydzielone są osobno lub z rodzeństwem.
 20. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w oddzielnej Sali (sala nr 5), do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 21. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 22. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4.
Strefa rodzica

 1. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia.

§ 5.
Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i są to klasy lekcyjne.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Uczniowie mają przydzielone szafki w szatni oraz salę lekcyjną.
 5. Uczniowie z poszczególnych oddziałów przebywają na przerwach w różnych godzinach.
 6. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 7. Uczniowie stosują ogóle zasady higieny: często myją ręce, ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, ust i nosa.
 8. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie maja przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 9. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 10. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu przed budynkiem szkoły.
 11. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w osobnych szafkach w sali lekcyjnej.
 12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 13. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 14. Pracownicy obsługi zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą 2 dniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny przy wejściu do biblioteki.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.